Algemene voorwaarden KoffieKar Amsterdam

Offerte, overeenkomst en optie:

1 - Een door KoffieKar Amsterdam verstuurde offerte is tot veertien (14) dagen na verzending geldig, alle door KoffieKar Amsterdam verstrekte offertes zijn onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van de leverdatum bij KoffieKar Amsterdam en zolang de capaciteit (ook van derden) strekt.

2 - De overeenkomst tussen KoffieKar Amsterdam en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat KoffieKar Amsterdam een orderbevestiging stuurt naar de Opdrachtgever op basis van de geaccepteerde offerte.

3 - Als de offerte is gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt en deze informatie is onjuist of onvolledig, dan heeft KoffieKar Amsterdam het recht om de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen aan te passen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of schriftelijke gegeven opdrachten en mededelingen die plaatsvinden na de offerte, komt voor rekening van Opdrachtgever.

4 - Als de Opdrachtgever zekerheid wenst dat KoffieKar Amsterdam de overeenkomst ook op de gewenste datum kan uitvoeren, dan bestaat er de mogelijkheid om de datum in optie te zetten. Een optie wil zeggen dat KoffieKar Amsterdam de aanvraag blokkeert in haar agenda. Op het moment dat de datum binnen de afgesproken tijd vol raakt, zal KoffieKar Amsterdam allereerst contact met de Opdrachtgever opnemen, om te verifiëren of de optie omgezet kan worden naar een orderbevestiging. Een optie plaatsen is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten of andere verplichtingen aan verbonden. Na veertien (14) dagen vervalt de optie automatisch.

Annulering:

KoffieKar Amsterdam is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Koffiekar Amsterdam zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan KoffieKar Amsterdam gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt KoffieKar Amsterdam onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

De Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren, mits hij aan KoffieKar Amsterdam een gedeelte van de prijs voldoet. Ten aanzien van de overeengekomen prijs geldt dat als de Opdrachtgever de overeenkomst:

1 - meer dan zeven (7) maar minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de (leverings)datum annuleert, Opdrachtgever verplicht is om 25% van de overeengekomen prijs aan KoffieKar Amsterdam te voldoen;

2 - zeven (7) dagen of minder voorafgaand aan de (levering) datum annuleert, Opdrachtgever verplicht is om 50% van de overeengekomen prijs aan KoffieKar Amsterdam te voldoen;

3 - twee (2) dagen of minder voorafgaand aan de (levering) datum annuleert, Opdrachtgever verplicht is om 75% van de overeengekomen prijs aan KoffieKar Amsterdam te voldoen.

4 - een dag (24 uur) of minder voorafgaand aan de (levering) datum annuleert, Opdrachtgever verplicht is om 100% van de overeengekomen prijs aan KoffieKar Amsterdam te voldoen.

De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering van de overeenkomst en vrijwaart KoffieKar Amsterdam voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. De Opdrachtgever dient aan KoffieKar Amsterdam de kosten te vergoeden die deze derden ten gevolge van de annulering bij KoffieKar Amsterdam in rekening brengen.